Asbestverwijdering


Wat is asbest?
Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het woord is afgeleid van het Griekse asbestos. In de betekenis van 'overgankelijk' en 'onverwoestbaar', een naam die in meerdere opzichten goed gekozen is. Men onderscheidt twee hoofdgroepen: de serpentijn- en amfiboolgroep. Er zijn zes hoofdvormen van asbest: chrysotiel (vallend onder de serpentijngroep) en antofylliet, amosiet, actinoliet, tremoliet en crocidoliet (allen vallend onder de amfiboolgroep)

                                                                

  asbestvezels (uitvergroot)

Van de zes hoofdvormen van asbest worden er eigenlijk maar drie op enige schaal toegepast: chrysotiel, amosiet en crocidoliet, die in de wandelgangen respectievelijk wit, bruin en blauw asbest worden genoemd. Van deze soorten is chrysotiel veruit het meest toegepast.

De bekendste eigenschap van asbestvezels is dat ze allen bestand zijn tegen zeer hoge temperaturen (sommige tot meer dan 1000 graden Celsius). Naast de brandwerendheid is asbest zeer slijtvast, isolerend en vrij goedkoop. Derhalve is het een aantal jaren veelvuldig verwerkt in veel materialen.

De asbestvezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid. De asbestvezel kan verschillende kankersoorten doen ontstaan. De risico's voor vrijkomen van asbestvezels zijn groter naarmate het asbest 'losser' gebonden is en wanneer de asbesthoudende materialen meer beschadigd zijn.

Asbest verwijdering
Zodra er asbest moet worden verwijderd, moeten deze werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd. Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen geldt een strenge wet- en regelgeving.

Om de hoeveelheid en locatie van de asbesthoudende materialen in beeld te brengen, zal er een asbestinventarisatie moeten worden uitgevoerd. In deze rapportage wordt tevens de klasse indeling vastgesteld, waarin wordt aangegeven onder welk regime de verwijdering moet plaats vinden.

Tevens is deze inventarisatie noodzakelijk voor het aanvragen van de sloopvergunning. Om asbest te mogen verwijderen, moet er altijd een sloopvergunning aanwezig te zijn.

Nadat de sloopvergunning is verstrekt, worden de werkzaamheden zorgvuldig voorbereid. Er wordt een beknopt werkplan opgesteld, waarin wordt omschreven op welke wijze de verwijdering wordt uitgevoerd. Dit werkplan moet voldoen aan alle wet- en regelgeving. Hierin wordt onder andere omschreven op welke wijze het vrijkomen van asbestvezels tijdens de sloop tot het minimale wordt beperkt, zodat werknemers en omgeving niet worden blootgesteld aan vrijkomende asbest vezels.

Asbest verwijderen mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven die in het bezit zijn van een SC-530 certificaat. Schijf is vanaf begin jaren negentig in het bezit van het SC-530 certificaat.

Al onze medewerkers zijn speciaal opgeleid en in het bezit van de benodigde diploma’s. Tevens beschikken wij over eigen specialistisch materieel en materiaal.

Nadat asbest is verwijderd, wordt er door een onafhankelijk Ster-lab een eindcontrole uitgevoerd, zodat de opdrachtgever er van verzekerd kan zijn dat de locatie veilig kan worden betreden.

Voor het verwijderen van asbest, is Schijf een betrouwbare partner, die er zorg voor draagt dat dit zeer gevaarlijke materiaal op deskundige wijze wordt verwijderd.